CONTEXT LEGAL

Pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României, persoanele care dețin un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România (CFZRO), au obligația să se înscrie în CFZRO.

Calitatea de membru al CFZRO se dobândește la cerere și este dovedită prin autorizația de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizația profesională.

Autorizația de liberă practică reprezintă documentul emis de CFZRO, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul poate exercita profesia de fizioterapeut pe teritoriul României. Autorizația de liberă practică va fi compusă din pagina principală și din avizul anual privind exercitarea activităților de fizioterapie.

Autorizația de liberă practică are următoarele calități:
– Conferă statutul de membru al CFZRO;
– Asigură înregistrarea în Registrul unic al fizioterapeuților;
– Acordă numărul unic de înregistrare pentru fiecare fizioterapeut, număr unic pe viaţă;
– Este valabilă pe întreg teritoriul României, indiferent de judeţul în care a fost eliberată.

Art. 11 – Legea nr. 229/2016

Art. 11 – Legea nr. 229/2016 prin titlu oficial de calificare în fizioterapie se înţelege:
  a) diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau autorizată provizoriu din România în următoarele specializări:
(i)fizioterapie;
(ii)fiziokinetoterapie;
(iii)kinetoterapie, cu durată de studii de 4 ani;
(iv)educaţie fizică şi sport, specializarea kinetoterapie şi motricitate specială, cu durată de studii de 3 ani;
(v)kinetoterapie, cu durată de studii de 3 ani;
(vi)educaţie fizică şi sport, specializarea cultură fizică medicală;
(vii)educaţie fizică şi sport, cu vechime în recuperarea medicală de cel puţin 19 ani, angajat în sistemul sanitar şi balnear sau de asistenţă socială ca profesor de cultură fizică medicală;
(viii)balneofiziokinetoterapie şi recuperare;
  b) diplomă de licenţă sau un alt titlu de fizioterapeut/maso-kinetoterapeut/kinetoterapeut, eliberate de unul dintre statele prevăzute la art. 10 sau de un stat terţ recunoscut ori echivalat în România de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform legii;
  c) adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă în fizioterapie, kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, eliberată la cererea absolventului, care este valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;
  d) orice altă diplomă de licenţă eliberată de către o facultate acreditată care nu corespunde specializărilor de la lit. a) şi care este însoţită de o adeverinţă eliberată de facultatea respectivă, care atestă că programa de pregătire pentru obţinerea diplomei de licenţă respective corespunde cu cea de pregătire pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut, în condiţiile prezentei legi.

A. Documente necesare pentru obținerea autorizației de liberă practică:

1. Fizioterapeuți care au efectuat studiile în România:
2. Fizioterapeuții care au efectuat studiile în alt stat:
1. Fizioterapeuți care au efectuat studiile în România:

1. Fizioterapeuți care au efectuat studiile în România:

 •         cerere de înscriere (descarcă)
 •         cerere de avizare anuală (descarcă)
 •         diplomă de licență sau adeverința de absolvire a studiilor, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 •       certificat de cazier judiciar, în original;
 •       certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă:

–          viza medicului psihiatru și

–          viza medicului de familie sau a medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii

 •          act de identitate, în copie certificată cu originalul
 •          dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 •          pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original
 •          polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie certificată cu originalul
 •          dovada achitării taxei de înscriere în CFZRO și a cotizației anuale

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

1.      Personal de către solicitant

2.      Prin împuternicit cu procură notarială specială

3.      Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:

 •   diplomă de licență sau adeverința de absolvire a studiilor;
 •  dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

2. Fizioterapeuții care au efectuat studiile în alt stat:

2. Fizioterapeuții care au efectuat studiile în alt stat:

 •         cerere de înscriere (descarcă)
 •         cerere de avizare anuală (descarcă)
 •          dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz·         certificatul de conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată și apostilată
 •          dovada absenței suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistența condamnărilor penale, din statul de proveninență, cu traducere legalizată și apostilată sau cazier judiciar, în situația în care solicitantul deține un act de identitate eliberat de autoritățile române, în original
 •         certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă:

–          viza medicului psihiatru și

–          viza medicului de familie sau a medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii

 •          act de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere, etc.), în copie certificată cu originalul
 •          dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată sau în traducere legalizată și apostilată dacă actul nu este emis de autoritățile române, după caz
 •         certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul
 •         autorizația de liberă practică din țara de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată, dacă este cazul.

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

 1. Personal de către solicitant
 2. Prin împuternicit cu procură notarială specială
 3.  Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
 •   dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare;
 •   dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

B. Documente necesare pentru avizarea anuală a autorizației de liberă practică:

Documente necesare pentru avizarea anuală a autorizației de liberă practică:

 • cererea de avizare anuală, în original (descarcă)
 • actul de identitate, în copie certificată conform cu originalul;
 • polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru tot anul respectiv (până pe 31.decembrie.2020), în copie certificată conform cu originalul;
 • dovada exercitării profesiei sau declaraţie pe propria răspundere privind neexercitarea profesiei, în original;
 • dovada achitării cotizației de membru.

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar, dată și semnătura solicitantului.

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

 1. Personal de către solicitant;
 2. Prin împuternicit cu procură notarială specială;
 3. Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial, se menționează acest aspect.

C. Alte acte

Actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor
Adeverinta pentru kinetoterapeut și profesor CFM cu ALP de la DSP
Certificatul de conformitate
Certificatul de status profesional
Actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor

După primirea Autorizației de liberă practică, fizioterapeutul are obligaţia de a anunţa orice modificare survenită în datele cu care figurează în Registrul unic al fizioterapeuților:
a) schimbarea numelui;
b) schimbarea domiciliului;
c) modificarea gradului profesional (grad principal);
d) modificarea datelor de contact;
e) modificarea locului de muncă sau modificarea modalităţii de prestare a activităţilor în regim independent;
f) orice altă situaţie care se referă la modificarea anumitor date înscrise în Registrul unic al fizioterapeuţilor sau în documentele emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Actualizarea datelor se realizează conform Hotărârii nr. 30 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Adeverinta pentru kinetoterapeut și profesor CFM cu ALP de la DSP

Posesorii autorizațiilor de liberă practică pentru profesiile de kinetoterapeut și profesor CFM eliberate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București care nu se încadrează în art. 11 din Legea nr. 229/2016, își pot exercita în continuare profesia pe baza acestora, până la noi reglementări. În cazul în care este necesar, aceste persoane pot solicita CFZRO o adeverință în acest sens, prin e-mail la adresa secretariat@cfizio.ro .

Certificatul de conformitate

În conformitate cu art. 5, lit. w) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017, CFZRO, în calitate de autoritate competentă, elaborează documentele necesare recunoaşterii în alte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană a titlurilor de calificare de fizioterapeut dobândite în România, respectiv Certificatul de conformitate.

Începând cu data de 13.08.2018, în baza Hotărârii nr. 28/2018 a Consiliului Național (M. Of. nr. 701/10.08.2018), cererile de eliberare a Certificatului de conformitate, însoțite de documentele corespunzătoare, atât pentru membrii CFZRO, cât și pentru solicitanții fizioterapeuți care nu au dobandit această calitate, se depun numai la sediul secundar al CFZRO dinBucurești, Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, cod poștal: 060154, nr. de contact: 0749.088.590, e-mail: administrativ@cfizio.ro .

Certificatul de status profesional

n conformitate cu art. 5 lit. v) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017, CFZRO, în calitate de autoritate competentă, atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi eliberează, la cerere, certificatul de status profesional curent pentru membrii săi.

Începând cu data de 14.08.2018, în baza Hotărârii nr. 29/2018 a Consiliului Național (M. Of. nr. 706/14.08.2018), cererile de eliberare a Certificatului de status profesional curent, însoțite de documentele corespunzătoare, pentru membrii CFZRO, se depun numai la sediul secundar al CFZRO dinBucurești, Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, cod poștal: 060154, nr. de contact: 0749.088.590, e-mail: administrativ@cfizio.ro .

 • Avizul anual se poate solicita în perioada decembrie-februarie pentru perioada: 01.ian.2020-31.dec.200 (cu condiția să existe continuitate la polița de asigurare)    SAU    după februarie/fără continuitate la poliță, având o valabilitate: data prime descărcări-31.dec.2020.
 • Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar, semnătura solicitantului și data pe fiecare pagină.
 • Depunerea sau transmiterea dosarului se va realiza numai la sediul colegiului teritorial – contact.
 • Taxa de înscriere și cotizația vor fi depuse numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată și se prezintă dovada la sediu.

A. Taxe anuale ale membrilor

1. Fizioterapeuții care se înscriu în CFZRO vor plăti cotizația în funcție de luna înscrierii:
2. Fizioterapeuții pensionari care își exericită profesia ca angajat sau în regim independent
3. Fizioterapeuții pensionari care nu exercită profesia
4. Fizioterapeuții care se află în următoatele situații
5. Persoanele cu handicap grad I și grad II
1. Fizioterapeuții care se înscriu în CFZRO vor plăti cotizația în funcție de luna înscrierii:

 1. Fizioterapeuții care se înscriu în CFZRO vor plăti cotizația în funcție de luna înscrierii:

– ianuarie – 300 lei

– februarie – 275 lei

– martie – 250 lei

– aprilie – 225 lei

– mai – 200 lei

– iunie – 175 lei

– iulie – 150 lei

– august – 125 lei

– septembrie – 100 lei

– octombrie – 75 lei

– noiembrie – 50 lei

– decembrie – 25 lei

2. Fizioterapeuții pensionari care își exericită profesia ca angajat sau în regim independent

 1. Fizioterapeuții pensionari care își exericită profesia ca angajat sau în regim independent, vor plăti o cotizație în valoare de 20 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

3. Fizioterapeuții pensionari care nu exercită profesia

 1. Fizioterapeuții pensionari care nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai CFZRO, vor plăti o cotizație în valoare de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

4. Fizioterapeuții care se află în următoatele situații

 1. Fizioterapeuții care se află în următoatele situații vor plăti o cotizație în cuantum de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii:

– orice formă de șomaj conform legislației în vigoare;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;

– suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puțin o lună.

Reducerea cotizației se aplică numai pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru.

5. Persoanele cu handicap grad I și grad II

 1. Persoanele cu handicap grad I – grav și grad II – accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației.

La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în CFZRO și a eliberării documentelor emise de CFZRO, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

 În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați colegiul teritorial unde urmează să depuneți dosarul.

În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați colegiul teritorial unde urmează să depuneți dosarul.

B. Alte taxe

Înscriere membru
Eliberare duplicat ALP / aviz anual
Înscriere membru

100 lei

Eliberare duplicat ALP / aviz anual

100 lei

CONT IBAN:
RO17BRDE140SV67661831400

Pentru a deschide fisierele este necesar un program compatibil cu fișiere PDF , ex.: Adobe Reader.
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP