Până în anul 2016 statutul  fizioterapeutului în România nu era reglementat explicit. Din acest motiv, s-au produs o serie de erori, care au generat multiple neajunsuri pe mai multe planuri:

 • din punct de vedere educațional:  Fiecare universitate care avea o specializare de licență ce ducea către specializarea de fizioterapeut (conform COR 2018, grupa de bază 2264) propunea o curiculă subiectivă adaptată capacităților proprii de susținere. Acest fapt a produs discrepanțe mari în ceea ce privește pregătirea viitorilor profesioniști, calitatea actului educațional pe tot teritoriul României precum și calitatea serviciilor furnizate pacientului .
 • din punct de vedere al ocupării forței de muncă: Ocuparea unui loc de muncă pentru fizioterapeut se făcea în urma obținerii unei Autorizații de Liberă Practică, eliberată de Direcțiile de Sănătate Publică județene. Acestea însă, nefiind specializate în cunoașterea profilului profesional, au autorizat persoane licențiate  și în alte domenii, să practice profesia de fizioterapeut (ex. profesori de educație fizică și sport);
 • din punct de vedere al exercitării profesiei de fizioterapeut:  acest lucru se petrecea fără reguli de conduită profesională și de conlucrare cu alți specialiști din domeniul sănătății, fizioterapeutul găsindu-se deseori în poziția de a nu ști cum să relaționeze în anumite situații cu pacienții, medicii, asistenții medicali și alte categorii profesionale. Deasemenea, recunoașterea profesiei în țările Uniunii Europene era sancționată cu un minim de 2 ani de muncă în țara de proveniență, măsuri compensatorii (examen sau practică clinică în instituții autorizate de către organul profesional reglementativ);
 • din punct de vedere al adresabilității pacientului: crearea unei stări de confuzie a pacientului în legătură cu competențele profesioniștilor

Reglementarea profesiei de fizioterapeut, realizată prin legea 229/2016, va aduce următoarele beneficii:

 • constituirea Colegiului Fizioterapeuților din România – CFZRO, care va continua reglementarea profesiei în detalii amănunțite, cu scopul de a obține o profesie unitară, legiferată și puternică;
 • curricula/program de pregătire unitară pentru toate instituțiile de învățământ superior cu programe de studii de licență acreditate sau autorizate provizoriu, care să asigure standardele de calitate ale profesiei, compatibile cerințelor UE;
 • accesul la piața muncii fără discriminări date de diferitele titluri de calificare  obținute de absolvenți;
 • un singur titlu profesional;
 • autorizație de liberă practică acordată doar persoanelor cu licența de specialitate;
 • norme de conduită profesională;
 • accesul la cursuri de formare profesională continuă avizate după norme bine stabilite, care sa aducă în mod real plus valoare pregătirii fizioterapeuților români;
 • card profesional european al fizioterapeutului, care va facilita recunoașterea internațională a profesiei.

Măsurile compensatorii urmăresc eliminarea diferențelor importante curiculare dintre profesioniștii care își desfășoară activitatea specifică fizioterapiei pe teritoriul României și alinierea curriculei academice românești la tendințele europene, noile descoperiri din domeniu și nevoile reale de cunoștințe teoretice și practice ale viitorilor fizioterapeuți români. Aplicarea măsurilor compensatorii va permite fizioterapeuților români interesați obținerea cardului profesional european, instrument prin intermediul căruia va fi facilitat accesul pe piața muncii în Uniunea Europeană.

Colegiul Fizioterapeuților din România inițiază și promovează forme de educație continuă în vederea creșterii gradului de competență profesională a membrilor săi, cf. art. 5 lit. p) din Statut, asigurând astfel condițiile optime realizării. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, CFZRO va acredita toate programele de perfecţionare şi la alte forme de educaţie medicală continuă, ce pot aduce un plus valoare formării profesionale a membrilor săi. Dezvoltarea profesională continuă/educația medicală continuă reprezintă un proces prin care membrii unei profesii îşi menţin, dezvoltă şi lărgesc cunoştinţele şi abilităţile pentru a-şi îmbunătăţi performanţa profesională; este procesul prin care fizioterapeutul continuă să îşi dezvolte competenţele, expertiza şi evaluarea profesională şi să le integreze în practică. Numărul minim de credite pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual va putea fi obținut prin diverse forme de educație și de implicare în educația profesională, cum ar fi: participarea la cursuri cu caracter profesional, participarea la conferințe, congrese legate de fizioterapie, studii și lucrări științifice publicate, cărti scrise sau traduse, activități de învățământ.

Colegiul Fizioterapeuților din România nu anulează un document emis de institutiile autorizate anterior legii 229/2016, ci acesta îsi pierde de drept valabilitatea, conform aceleiași legi. Este necesară autorizația de liberă practică – ALP eliberată de CFZRO (conform legii 229/2016) pentru uniformizarea documentelor la nivel național ca și format, conținut, perioadă de valabilitate, pentru a se evita apariția oricăror confuzii în rândul angajatorilor, care ar putea avea ca rezultat excluderea sau limitarea dreptului  constituțional la muncă. Din păcate, în acest moment există pe plan național ALP-uri cu termene de valabilitate diferite, emise conform unor reglementări diferite, care s-au aplicat în paralel, după modul propriu de interpretare a legii al fiecărui DSP județean. Astfel, în acest moment, în România, există persoane care își desfășoară activitatea în domeniul fizioterapiei, fără a avea o licență valabilă. Pe de altă parte, va fi posibilă monitorizarea absorbției pe piața muncii a absolvenților facultăților de profil.  ALP-ul  va avea caracter temporar și se va acorda anual, până la consumarea timpului prevăzut de legea 229/2016, pentru aplicarea măsurilor compensatorii. După aceea, autorizația de liberă practică va fi emisă cu caracter permanent, cu obligativitatea  obținerii vizei anuale de la Colegiul Fizioterapeuților din România.

Cotizația anuală are rolul de a acoperi costurile de funcționare a Colegiilor teritoriale și a Colegiului național, pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile care le revin cu privire la organizarea, autorizarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată. Mai mult decât atât, această cotizație are rolul de a susține financiar îndeplinirea obiectivelor fixate pe termen scurt, mediu și lung, pentru ca la final, această profesie să fie recunoscută în România ca fiind indispensabiă procesului de recuperare și menținere a sănătății. Conform art. 21 lit. a) și b) și art. 32 lit. a), b) și c) din Statutul Colegiului fizioterapeuților din România, membrii săi au obligația de a participa în mod activ la aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli și la stabilirea modului în care vor fi distribuiți banii colegiilor teritoriale /colegiului național pe obiective de lucru si strategii de dezvoltare.

Atât înscrierea, cât și cotizația de membru, se achită în contul Colegiului teritorial din județul în raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea. Aceste conturi se regăsesc pe site-ul www.cfizio.ro, la Secțiunea Colegii teritoriale.

Dacă o persoană posesoare a titlului oficial de calificare prevazut la art. 11 din legea 229/2016 nu se înscrie în CFZRO, aceasta nu va avea dreptul să exercite profesia de fizioterapeut pe teritoriul României. Acest lucru este reglementat prin lege la art. 8 lit.d). Termenul  limită de înscriere în CFZRO  este 12 mai 2018, adică 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârilor nr. 5/28.01.2018 și 6/28.01.2018 ale Consiliului Național cu privire la procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut și stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de CFZRO (12 februarie 2018).

Neplata cotizației pe o perioadă de 6 luni atrage după sine suspendarea calității de membru al CFZRO, art. 8 lit. c) din Statut. Termenul de achitare a cotizației este:

 • prima cotizație: la înscrierea în colegiu;
 • următoarele cotizații: în maxim 6 luni de la începutul unui nou an fiscal.

În cadrul Adunării Generale Teritoriale sau a Adunării Generale Naţionale, când se analizează şi se aprobă rapoartele anuale de activitate ale organelor de conducere și aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil al colegiului teritorial respectiv. În cadrul Adunării Generale Naţionale se analizează şi se aprobă raportul financiar anual al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Solicitarea/sesizarea sau propunerea poate fi transmisă astfel:

 • pe adresa de mail secretariat@cfizio.ro;
 • prin poștă sau depusă personal la adresa punctului de lucru al CFZRO din str. Drumul Sării, nr.2, în timpul programului de lucru;
 • la sediul Colegiului Teritorial din raza căruia soliciantul își desfășoară activitatea;
 • la Adunarea generală teritorială a Colegiului teritorial în care solicitantul este înscris .
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP